EFOP-3.4.4-16-2017-00002 Projekt

A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok
megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon EgyetemenKutató Tanárok Országos Szövetsége

A Kutató Tanárok Országos Szövetsége több szempontból is egyedülálló civil kezdeményezés.

Egyrészt azért, mert tagjai nap, mint nap bizonyítják, hogy egy tanár is lehet sikeres, aktív, szakmáját örömmel művelő, eredményei révén elégedett ember. Így az általunk közvetített, a gyakorlatban próbára tett elvek illetve a hétköznapokban rendszeresen "nyertes" módszerek hitelességét tagjaink személyes példája garantálja.

Másrészt azért, mert tagjai szervezetünk a magyar közoktatás teljes vertikumát és keresztmetszetét felöleli.  Tagjaink között a kisgyermekeket nevelő, de egyetemistákat patronáló pedagógusok is éppúgy vannak, mint művészeti neveléssel, műszaki oktatással, bölcsészet- vagy természettudományokkal foglalkozó tanár kollégák.

Harmadrészt azért, mert alig néhány éves pályafutásunk alatt - kizárólag a magunk erejéből, civil pályázatok, szponzoraink és partneri együttműködések révén - hazai és nemzetközi szakmai programok és rendezvények rendszeres szereplőivé, szakértőivé váltunk.

Tapasztalatainkkal, ötleteinkkel arra törekszünk, hogy tanítványaink nyitottak, kíváncsiak maradjanak a világra. Úgy váljanak széles látókörű, több nyelven beszélő egyéniségekké, hogy közben különböző csoportokban is megtalálják a helyüket. Igényük legyen az ok-okozati összefüggések keresésére, és emellett érzelmileg stabil, harmonikus emberek maradjanak, akik esetleges sikereik mellett fontosnak tartják környezetük segítését is.

Mi együtt (humán és reál szakosok, általános-, közép- és felsőoktatásban dolgozók) arra szövetkeztünk, hogy segítsük, támogassuk egymást pedagógusi – kutató életpályánkon. Azért dolgozunk, hogy a tanítás-tanulás folyamata minél motiváltabbá, hatékonyabbá váljon. A civil szféra lehetőséget ad törekvéseink megvalósítására, hogy az iskolai élet élményszerűvé és hasznossá váljon.

A Szövetség, mint civil szerveződés abban is eltér hasonló pedagógus egyesületektől, hogy nem egy-egy korcsoportot tanító vagy egy-egy területen (tantárggyal) foglalkozó szakembereket tömörít. Tanáraink országszerte majdnem minden tantárgyban és iskolatípusban megtalálhatók, a falusi általános iskolától az elit gimnáziumig, az alsó tagozattól az egyetemig. A tagok egy része a tanítás mellett klasszikus kutatómunkát végez (PhD fokozattal rendelkezik, vagy éppen ezért dolgozik, tagja egyetemi illetve intézeti kutatócsoportoknak). A tagok másik csoportja pedagógiai kutatásokkal, szakmódszertani fejlesztésekkel foglalkozik, (számos díjat is nyert) taneszköz-innovációkat tudhat magáénak. A harmadik, jelenleg legnépesebb csoport tudományos diákkörök munkáját fogja össze, kutató diákokat segít, kiemelkedő tehetséggondozó munkát végez.

A Szövetség céljai között szerepel: kutató tanár díjak, ösztöndíjak alapítása; kutatási támogatás biztosítása; rendszeres tudományos konferencia szervezése, szakmai továbbképzések rendezése (amelyek pedagógiai innovációkat, oktatást segítő kreatív ötletekkel ismertetik meg a tanárokat); az ilyen jellegű innovációk felkarolása és terjesztése; publikációk megjelentetése külföldi és hazai szaklapokban, folyóiratokban, saját évente megjelenő tudományos közleményünkben; képzések, továbbképzések, szakmai napok szervezése.

"A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen" című EFOP-3.4.4-16-2017-00002 projekt során a Kutató Tanárok Országos Szövetsége koordinálásában négy programelem kerül megvalósításra: olyan webináriumi programorozat szerveződik, amely a legkorszerűbb szakmai (szaktárgyi) és módszertani tudást korszerű formában, a résztvevők aktív bevonódására építve valósul meg.

  1. programelem: „Egymástól tanulunk” módszertani konferencia tanároknak és tanár szakos hallgatóknak: A konferencia szervezésének célja, hogy rendszeresen lehetőséget kapjanak a tanárok, oktatók szakmai és módszertani tapasztalatcserére, publikációs lehetőséggel. A jó gyakorlatok bemutatása, személyes tapasztalatok megosztása növeli a résztvevő pedagógusok módszertani kultúráját, segíti a fejlődésüket. Minden alkalommal neves szakember bevezető előadása növeli a szakmai kultúrát. Ez a konferencia lehetőséget biztosít a Pannon Egyetemnek a diákok tanulásának, tanárok továbbképzésének általuk ajánlott lehetőségek bemutatására is. Kiemelt szerepet kap a felsőoktatásba bekerülés feltételeinek jobb megismerése, segítése, megfelelő információ áramlása, a megfelelő kompetenciák fejlesztésének lehetőségei, kiemelten a MTMI szakok bemutatása, a szükséges feltételek megteremtésének segítése.
  2. projektelem: STEM területét érintő nyári tábor szervezése kutatóhelyek látogatásával: A tábor alapvető célja, hogy lehetőséget biztosítson a továbbtanulni vágyó, valamint a természettudományok iránt a hétköznapokban is érdeklődő középiskolás diákoknak olyan előadásokon, gyakorlatokon, intézetlátogatásokon való részvételre, amelyekkel természettudományos szemléletmódjuk, kommunikációs és szociális kompetenciájuk fejlődhet.
  3. projektelem: TUDÁS expo szervezése középiskolákban működő természettudományos, informatikai és műszaki szakkörök részvételével: Célunk, hogy olyan fórumot biztosítson a projekt a természettudományos oktatás főszereplőinek, vagyis a tanulóknak, a tanároknak és a szülőknek, hogy a tanulók-tanulók, a tanárok-tanárok, a tanulók-tanárok valamint a tanárok-szülők között kialakuló újfajta kapcsolatok révén a természettudományok tanulását és áttörését segítse.

Kapcsolat

Zadravecz Renáta, projektmenedzser
Pannon Egyetem, Fejlesztési és Projektigazgatóság
zadravecz.renata@uni-pen.hu
93/502-913

Dr. Chován Tibor, szakmai vezető
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar
chovan@fmt.uni-pannon.hu
88/624-6077

Konzorciumi partnerek

Projekt adatok

A projekt kódszáma EFOP-3.4.4-16-2017-00002
A pályázati projekt címe

A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen
A projektgazda neve Pannon Egyetem
Projekt vezetése

Zadravecz Renáta, projektmenedzser
zadravecz.renata@uni-pen.hu
Dr. Chován Tibor, szakmai vezető
chovan@fmt.uni-pannon.hu
Domján Gábor, pénzügyi vezető
domjang@almos.uni-pannon.hu
Klein Mónika, projektasszisztens
klein@fmt.uni-pannon.hu
A projekt megvalósítási formája konzorciális
Konzorciumi tagok

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség
Matematikai Tehetségekért Alapítvány
Kutató Tanárok Országos Szövetsége
A projekt tervezett futamideje 30 hónap
2017.09.01.-2020.02.29.
Megítélt támogatás összege 350.327.759 Ft
A támogatás intenzitása 100 %
Konzorcium KUTOSZ bemutatása