Környezettan alapszak

Környezettudományi Intézet

Mindenkinek ajánljuk, aki érdeklődik a természettudományok iránt, úgy érzi, van elég kitartása, hogy kutatómunkát végezzen, aki lelkes munkájával szeretne hozzájárulni a tudomány fejlődéséhez.
 
 

 

 

 

 

Szak megnevezése: Környezettan alapszak
Szakvezető: Dr. Stenger-Kovács Csilla egyetemi docens
A szakért felelős intézet:
 Környezettudományi Intézet

Elérhetõségek:

8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
Szakvezető elérhetősége: +36-88-624-000/4748, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tanulmányi ügyintéző:

Fódi Éva
tel: 88-624-188
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Képzési formák a szakon:

Nappali tagozatos államilag finanszírozott 6 féléves BSc alapképzés
Nappali tagozatos, költségtérítéses 6 féléves BSc alapképzés

 

A képzés célja alkalmazott környezetkutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvtudásuk, valamint matematikai, informatikai, kémiai, fizikai, földtudományi és biológia ismereteik birtokában képesek a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére. A környezettudomány inter- és multidiszciplináris jellege miatt a képzés során a hallgatók megismerkednek természeti, városi és társadalmi környezetünk problémáival, a természet megőrzésének kérdéseivel.
Képet kapnak a nemzetközi és a hazai környezeti állapotokról. Széleskörű és általános jellegű természettudományos alapozó képzés után speciális környezetkémiai, biológiai, földtani szaktárgyakat tanulnak a hallgatók, emellett alapvető közgazdasági és műszaki ismereteket is szereznek.

 

A környezettudományi szakon oktató tanárok valamennyien tudományos kutatómunkát is végeznek. A kutatás révén megszerzett ismereteik azonnal beépülnek a tananyagba, biztosítva a környezettudományi képzés magas színvonalát.
Az oktatás jellege kiscsoportos, az oktató és a hallgató személyes kapcsolatára épül. Minden hallgatónak lehetősége nyílik arra, hogy tudományos diákköri dolgozatot készítsen.

kt__f4b0099.jpg

Szakirányok:

 • Környezetkémia szakirány
  A szakirány a Pannon Egyetem hagyományaihoz illően magas színvonalú és bőséges kémiai ismereteket ad. Egyes tárgyai megegyeznek a kémia alapszakéval, de ezen felül a hallgatók szakspecifikus, kifejezetten a környezeti szférákkal kapcsolatos kémiai ismereteket szereznek. A tananyag azonos arányban tartalmaz elméleti és gyakorlati (laboratóriumi) tárgyakat. A szakirányon végzettek olyan kutatóintézetekben és hatóságoknál helyezkedhetnek el, amelyek a környezeti minták kémiai elemzésével és értékelésével foglalkoznak. A környezettan BSc jogelődjén, a környezettudományi szakon végzett hallgatóink többsége ma ilyen munkahelyen dolgozik. A szigorodó környezetvédelmi szabályok várhatóan tovább növelik a keresletet a környezetkutatók iránt. A szakirányról továbbtanulóknak elsősorban a PE környezettudomány mesterszak levegőkörnyezet szakirányát ajánljuk.
 • Környezetbiológia-limnológia szakirány
  A környezetbiológia-limnológia szakirányon az általános környezetbiológiai ismeretek mellett elsősorban a szárazföldi álló- és folyóvizek élővilágával, ökológiájával és védelmével kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudás szerezhető meg. A környezetbiológia-limnológia szakirányt végzett hallgatók egyrészt alkalmasak a tudományterülethez tartozó mesterszakokon való továbbtanulásra, másrészt gyakorlati tudásuk révén vízminőségi vizsgálatokkal (mint az Európai Unió Víz Keretirányelve által előírt mérések), kapcsolatos feladatokat tudnak ellátni. Környezetvédelmi hatóságok és laboratóriumok, regionális természetvédelmi hivatalok, nemzeti parkok, akadémiai kutatóintézetek, sőt a vízminőség-védelemben érdekelt ipari üzemek is foglalkoztathatják őket.

A környezetvédelmi alapoklevelet szerzett hallgatókat képesítésük és alkalmasságuk alapján számos közhivatal, köz- és magáncég alkalmazhatja. Környezetvédelmi hatóságok és laboratóriumok, regionális természetvédelmi hivatalok, nemzeti parkok, akadémiai kutatóintézetek a tisztiorvosi szolgálat, ipari üzemek foglalkoztathatják a környezettan alapszakot végzetteket.

 

Az alapoklevelet szerzett környezetkutató szakemberek:

 • Képesek a szakterületek (kémiai, fizikai, földtudományi, biológiai, stb.) átfogó és speciális ismereteinek birtokában a környezettudomány alkalmazott szintű művelése iránti társadalmi igények kielégítésére.
 • Képesek önálló munkakörök betöltésére a környezettudományhoz kapcsolódó alap- vagy alkalmazott kutatást végző munkahelyeken, a környezettudomány eredményeit alkalmazó, elsősorban környezetvédelemmel foglalkozó, kutató-fejlesztő intézetekben és szakigazgatási szervekben.
 • Alkalmasak arra, hogy bekapcsolódjanak az ipar, a mező- és erdőgazdaság, a vízügy, az egészségügy, a települési önkormányzatok, valamint a természet- és környezetvédelem területén jelentkező környezettudományi szakképzettséget igénylő feladatok megoldásába.
 • Alkalmasak terepen, illetve környezetvédelmi és környezettudományi laboratóriumokban analitikai műszerek kezelésére, ezen eszközökön alkalmazói mérések önálló elvégzésére, valamint a mérési adatok feldolgozására.
 • Képesek a környezetvédelmi hatósági ellenőrzéseket, állapotfelméréseket végző laboratóriumokban, akadémiai és ipari kutatóintézetekben, természetvédelmi, környezetvédelmi, élelmiszeripari, növényvédelmi, minőségbiztosítási, egészségügyi laboratóriumokban napi feladatok ellátására.
 • A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.

 


Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább egy középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

A továbblépési lehetőségei:

A hallgatók alapos elméleti és gyakorlati képzést kapnak környezettudomány területén, amely alapján felkészülten léphetnek a második oktatási ciklusba. Az alapszakra környezettudományi mesterképzés (MSc) épül, levegőkörnyezet, limnológia és környezettan tanár szakirányokkal. A környezetkémia szakirányon végzettek kémiai, a környezetbiológia-limnológia szakirányon végzettek biológiai tudása a megfelelő természettudományi mesterszakok elvégzéséhez is biztosítja a megfelelő alapozást. A tanári szakirányon végzettek számára a Környezettan tanári MSc biztosítja a tanulmányok természetes folytatását.


K+F kapcsolatok, egyéb szakmai együttműködések:


Szoros kapcsolat van a szak és több akadémiai kutatóintézet illetve kutatócsoport között. A szak hallgatói bekapcsolódhatnak az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetében (Tihany), az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében (Martonvásár), az MTA Limnoökológiai Kutatócsoportjában és az MTA Levegőkémiai Kutatócsoportjában (Veszprém) folyó tudományos kutatásba.


Ha szívesen tanulsz biológiát, kémiát, földtudományi tárgyakat, ha szeretnéd megismerni a környezetünket alakító folyamatok természettudományos alapjait, ha fontosnak tartod és tenni akarsz érte, hogy egészséges és kellemes környezetben élhessünk, akkor várunk a környezettan szakon!

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.