Környezetmérnöki mesterszak

Környezetmérnöki Intézet

Szak megnevezése: környezetmérnöki mesterszak (MSc)

Szakvezető: Dr. Domokos Endre egyetemi docens
Szakvezető elérhetősége: +36-88-624-000/4298; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tanulmányi ügyintéző: Fódi Éva
Elérhetőségei: (88) 624-188; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

  

 

A mesterképzési szakon végzett hallgatók megismerik az alapvető kutatási irányokat, valamint az alapvető gyakorlati módszereket és megoldásokat. Képesek önálló kutatási-fejlesztési tevékenységre. Ismerik a fenntartható fejlődést biztosító technikákat, technológiákat, valamint ezek felhasználását, optimális megválasztását, irányítását.

Olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése a célunk, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket felismerik és képesek a kárelhárítási tevékenységeket irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére.

Általános mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete biztosítja a hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikáció és csapatmunka lehetőségét. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre.

 

A képzés célja

kmleft.jpg

Olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek a meglévő ill. potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek irányítására.

 

A Pannon Egyetemen végzett környezetmérnökök aktívan részt tudnak venni a környezet védelmét koordináló központi és helyi igazgatási szervek tevékenységében. Iparvállalatoknál a környezetvédelmi eljárások (műveletek, berendezések, készülékek) tervezésére, kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra, valamint környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítésére. Alkalmasak lesznek helytálló bírálatok vagy vélemények megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására.

Képesek lesznek ismereteik alapján a hazai és nemzetközi műszaki és természettudományos szakmai munkában, közéleti tevékenységbe bekapcsolódni, abban alkotó módon közreműködni. Tanulmányaikat Ph.D. szinten folytathatják.

 

Környezettechnológia szakirány

A szakirány képzési célja, hogy a leendő környezetmérnökök tudják alkalmazni a korábban elsajátított tudományos alapelveket a természetes és az épített környezet terhelését csökkentő technológiák működtetésében. Elsajátítják a preventív környezetvédelmi gondolkodást, amely a szennyezés keletkezésének megelőzésére helyezi a fő hangsúlyt, megvalósítva ezzel a hulladékszegény termelés koncepcióját. A fenntartható fejlődés koncepciójának megfelelően a technológiai ismeretekbe beépülnek a termelés gazdasági és társadalmi vonatkozásai is. A hallgatók megismerik a környezet védelmét szolgáló jogi szabályozást, az alapvető rendeleteket, amelyek meghatározóak azok tervezése, működtetése, megszüntetése vonatkozásában, sőt a jövő környezetbiztonsága érdekében elengedhetetlen kármentesítés, hulladék-elhelyezés, s az ehhez szükséges hulladéklerakók utógondozása vonatkozásában is.

A végzett szakemberek rendelkeznek a környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére szolgáló korszerű műszaki, technológiai ismeretekkel, illetve a már meglévő károk, problémák felmérésére, csökkentésére alkalmas kármentesítési technológiák ismeretével. Átfogó ismeretekkel rendelkeznek a hulladékszegény illetve környezetbarát technológiákról az iparban, valamint az erdő- és mezőgazdaságban. A megszerzett ismereteket jól hasznosíthatják ipari- és termelő szférában, a gazdálkodó szervezeteknél.

 

Környezetállapot-értékelés, menedzsment szakirány

A hallgatók megismerkednek a geoszféra, pedoszféra, a vizek és a légkör fizikai, kémiai, biológiai jellemzőinek a mérési lehetőségeivel, valamint az ilyen paraméterek változásának értékelésével. Ehhez a megfelelő adatbázisok készítését, használatát is megismerik, hogy a folyamatos állapotértékelésre, s az ahhoz szükséges monitoring rendszerek kiépítésére is alkalmasak legyenek, amihez a térinformatikát is maximálisan alkalmazzák. Gyakorlatot szereznek a változások jövőbeni lefolyásának szimulálására, a tervezett beavatkozások várható hatásának előzetes becslésére. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetelemzés különböző területeire, a környezetvédelem minőségbiztosítására, valamint a gazdálkodási és menedzsment ismeretekre. Nagy fontosságot tulajdonítunk a tisztább termelés, és az életciklus-elemzés tantárgyakra.

A végzett szakemberek képesek környezeti hatástanulmányok készítésére, amellyel valamely tervről, projektről a tényleges tevékenységet megelőzően a környezeti szempontok figyelembevételével átfogó értékelést adni. Elsajátítják a környezeti auditálás elvégzéséhez szükséges alapvető ismereteket. A megszerzett ismereteket jól hasznosíthatják gazdálkodó szervezeteknél, önkormányzatoknál, felügyelőségeknél, NGO-knál. Továbbá képesek környezetközpontú irányítási rendszerek készítésére, működtetésére. A megszerzett ismereteket jól hasznosíthatják gazdálkodó szervezeteknél, az ipari szektorban, a kis- és középvállakozásoknál.

 

Radioökológia szakirány

A hallgatók részletesen megismerkednek az atomenergia és a radioizotóp előállítás alapjaival, technológiákkal. Fontos szerepet kap a sugárhatás kémiai, technológiai ismeretek megszerzése, a nukleáris fűtőanyagciklus technológiai folyamatainak oktatása, a radioaktív szennyeződések kialakulásának és felszámolásának megismerése. Ismereteket szereznek a környezeti sugárzások méréséről, mérőműszerekről, a radioizotópok orvosi alkalmazási lehetőségeiről és az ezzel járó környezetszennyezésről, valamint a nemionizáló sugárzásokról. Részletesen elemezzük a különböző eredetű radioaktív hulladékok feldolgozásának, elhelyezésének lehetőségeit. A tananyag fontos részét képezi a sugár- és nukleáris balesetek okozta környezeti szennyeződések rövid- és hosszú-távú hatásainak csökkentése, felszámolása.

A végzett környezetmérnökök képesek lesznek radiológiai mérő és ellenőrző hálózatokban a mérések elvégzésére, irányítására. Sugaras és nukleáris létesítményeknél különböző feladatok ellátására. Sugárterhelést csökkentő beavatkozások kidolgozására (építőipar, ipari hulladékok elhelyezése, újrahasznosítása radiológiai szempontból).

 

Tehetséggondozás

Tehetséges hallgatóink részt vehetnek külföldi tanulmányúton (néhány hetestől a több félévesig, nyári gyakorlat, diplomamunka megírása is történhet más államban). Képzésünket két alapítvány támogatja, az "Ipar a Környezetért Alapítvány", és "A Veszprémi Környezetmérnöki Képzésért Alapítvány". E két alapítvány díjazza a legjobb pályamunkákat (TDK munkák, diplomadolgozatok), kiemelkedően tehetséges hallgatóink ösztöndíjban részesülhetnek.

A Pannon Egyetem az elsők között indított környezetmérnöki mesterképzést. Ha Ön olyan diplomával rendelkező fiatal, aki fokozottan érzékeny a környezeti problémákra és azok megoldását is keresi, az Ön legjobb választása a környezetmérnöki mesterszak.

Fél éves természettudományi, gazdasági és humán alapismeretek megszerzése után a szakmai törzsanyag és differenciált szakmai ismeretek elsajátítása következik. A első félév végén lehetőség van a szakosodásra a szakirány választás révén. A megszerzett ismereteket környezetvédelmi nyári szakmai gyakorlat elvégzése is bővíti. Ezzel párhuzamosan a hallgatók csoportos tervezési feladat elvégzésével is számot adnak ismereteikről.

 

Szakmai gyakorlat

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat a 2. félévet követően: környezeti technológiákhoz (4 hét) kapcsolódik. Természetvédelmi területek, Nemzeti Parkok, Iparvállalatok, Önkormányzatok, 1*4 hét időtartamra.

 

Együttműködő partnereink

Hortobágyi Nemzeti Park, Kiskunsági Nemzeti Park, Bükki Nemzeti Park, Aggteleki Nemzeti Park, Fertő-Hanság Nemzeti Park, Duna-Dráva Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, illetve az alább felsorolásra került vállalatok.

 

K+F kapcsolatok, egyéb szakmai együttműködések

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., MAL Magyar Alumíniumtermelő és Kereskedelmi Rt., Nitrokémia Vegyipari Rt., Nitrogénművek Rt., Veszprémi Kommunális Rt., BorsodChem Rt., Zenon System KFt., Bakonykarszt Rt., Budakeszi Víz- és Csatornaszolgáltató Kft., i-quadrat Hungária Kft., Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Rt., Lux-Elektro Villamosipari és Műanyagfeldolgozó Kft., MakroTel, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt., ALBACOMP Zrt, IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Rt, stb.

 

Az mesterszakos hallgatók által megpályázható külföldi részképzések, ösztöndíj lehetőségek

CEEPUS, ERASMUS, az alábbi országokban:
Románia, Ausztria, Finnország, Németország, Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország

 

Partner egyetemeink

Politechnical University of Bucharest, Technical University of Cluj-Napoca, Montanuniversität Leoben, EVTEK University of Applied Sciences, University of Lapland, Ludwig Maximillian Universität, HAWK Fachhochschule, University of Athens, University of Bari, Universitá Degli Studi di Cagliari, Universidade do Algarve, University of Galati, Technical University of Iasi, Universidad Autonoma de Madrid, University of Cádiz, Mälardalen Högskola.

 

Az mesterszak oktatását segítõ eszközök, lehetõségek

Egyetemi Könyvtár és Levéltár 200000 ezer kötetes állomány, CD adatbázis. Az egyetem 9 épülete 100/1000 Mbps INTERNET hozzáféréssel rendelkezik. 2 általános és szervetlenkémiai labo, 4 szervskémiai labor, egyszerre 100 hallgató befogadására alkalmas analitikai kémiai labor, bioémiai labor, mikrobiológiai labor, szakmai laborok (víztisztítás, szennyvíztisztítás, monitoring, talajvizsgálati-, levegőtisztaság védelmi labor). számítógépes laborok. Laborjainkat pályázatokból és KK munkáink bevételeiből és szakképzési támogatásokból folyamatosan fejlesztjük és korszerűsítjük.

 

Az környezetmérnöki mesterszak bemeneti követelményei (pdf)

Felvételi eljárási rend a környezetmérnöki mesterszakon (doc)

 

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Felvételizőknek Szakjaink Mesterképzések (MSc) Környezetmérnöki mesterszak