Víz- és szennyvízkezelő rendszer üzemeltető szakember

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Víz- és szennyvízkezelő rendszer üzemeltető szakember szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Víz- és szennyvízkezelő rendszer üzemeltető szakember

Water and Wastewater Treatment System Operator Specialist

A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki képzési terület

Szakvezető: Szakácsné dr. Földényi Rita egyetemi docens

Információ:

A szakkal kapcsolatos bővebb tájékoztatás:

Torma-Paluska Ágnes
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+36 93 502 911

 

A felvétel feltétele

Legalább alapképzésben, - tehát BSc vagy korábbi főiskolai szintű képzésben - szerzett vegyész, környezettan, műszaki menedzser, tervező informatikus oklevél.

A képzési idő: 2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kreditpont

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • a képzés szakterületén megszerzett elméleti ismeretek és gyakorlati módszerek rendszerezése, megfelelő alkalmazása, önálló döntési és fejlesztési készség;
 • képesség a víz és szennyvíz mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára (vízanalitikai vizsgálatok, monitorozás), mérési tervek összeállítása, azok kivitelezése és az adatok értékelése;
 • a korszerű víz- és szennyvízkezelést biztosító technikák, technológiák felhasználásának ismerete, optimális megválasztása, irányítása;
 • vízellátási, vízkezelési és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetése, tervezése és azok irányítása;
 • a minőségügy és a műszaki szabályozás ismerete és alkalmazása;
 • elemző, értékelő készség a víz- és szennyvízkezeléssel kapcsolatos műszaki, gazdasági és társadalmi hatások, kapcsolatok vonatkozásában;
 • koncepciók és programok vizekre gyakorolt hatásainak vizsgálata és értékelése hazai és nemzetközi szinten.
 

Személyes adottságok, készségek:

 • fejlett műszaki érzék;
 • problémafelismerő és - megoldó képesség;
 • információ-feldolgozási képesség;
 • rendszerező képesség, stratégiai szintű gondolkodás;
 • kreativitás, rugalmasság;
 • minőség iránti elkötelezettség;
 • kezdeményező és döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás;
 • együttműködő képesség, tolerancia;
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú ismereteik birtokában képesek az iparágak és közüzemek különböző víz- és szennyvízkezelési problémáinak megoldására.

A víz- és szennyvízkezelő rendszer üzemeltető szakember szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak a víz és a szennyvíz minőségének ellenőrzésére, a technológia üzemeltetésére, valamint a fellépő problémák felismerésére és orvoslására. Képesek megalapozott állásfoglalás kialakítására, majd ennek helytálló és közérthető kommunikációjára.

A szakképzettség nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is hasznosítható ismereteket biztosít, így a végzettek alkalmasak víz és szennyvízkezeléssel kapcsolatos beruházások megtervezésére és megvalósítására, a rendszerek üzemeltetésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Alapozó ismeretek: 14-18 kredit (26-33 %)

 • általános kémiai ismeretek, vegyszerismeret;
 • fizikai-kémiai, vízkémiai és korróziós alapismeretek;
 • a mikroorganizmusok jelentősége, biológiai sajátosságaik, vízmikrobiológia;
 • a víz jellemzésére alkalmas paraméterek és a mérésükre használatos analitikai módszerek;
 • gépészeti ismeretek.

 

Szakmai törzsanyag: 36-40 kredit (67-74 %)

 

 • a víz és szennyvízkezelés műveletei;
 • vízkezelés nemkívánatos komponensei és eltávolításuk, a vízkezelés technológiai folyamata;
 • szennyvíztisztítás;
 • a vízkezelésben alkalmazott mérési eljárások és mérőműszerek megismerése;
 • a villamos- és hőenergia-termelés és az erőművi technológia kérdései, méretezés, az üzemeltetés jellemzői;
 • iparágak és közüzemek speciális víz- és szennyvízkezelési kérdéseinek megismerése és megtárgyalása esettanulmányokon keresztül;
 • vízszerzés, csatorna- és közműépítés, közműfenntartás és - tisztítás;
 • a víz- és szennyvízkezelés minőségbiztosítása, határértékek, jogszabályok, biztonságtechnikai ismeretek;
 • élővizek terhelhetősége;
 • a vállalat mibenlétének, fejlődésének, kapcsolatrendszerének, a környezettel való kölcsönhatásainak, továbbá a vállalati gazdálkodás folyamatának, fő összefüggéseinek és sajátosságainak megismerése;
 • vízkezelési eljárásokban leggyakrabban előforduló alapvető számítások;
 • vízkémiai és - technológiai eljárások és módszerek laboratóriumi szintű megismerése.

 

Alapozó és szakmai törzsanyag együtt 54 kreditpont.

A szakdolgozat kreditértéke: 6 kreditpont (10 %)

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendjéről

A korábbi tanulmányok során szerzett ismeretek beszámítása a PE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján történik. Hogyha a hallgató felsőfokú végzettség keretében az adott tantárgyból legalább elégséges érdemjegyet szerzett, akkor az általános kreditekvivalencia elve érvényesül, miszerint az érintett tantárgyak tematikájában legalább 75%-os igazolt tartalmi lefedettségnek kell fennállnia, amelyről a szakvezető a benyújtott hiteles dokumentumok alapján dönt.

 

Tanterv Tanterv 

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Felvételizőknek Szakjaink Szakirányú továbbképzések Víz- és szennyvízkezelő rendszer üzemeltető szakember