Gépészmérnöki Intézet

A Gépészmérnöki Intézet rövid története

Az elmúlt években jelentősen megnőtt a kereslet a nyelvet ismerő és a megfelelő informatikai alapokkal rendelkező gépészmérnökök iránt. A Veszprémi Egyetem 1987. szeptemberében indította a hat féléves gépészmérnöki szakot, amely iránt az érdeklődés azóta fokozatosan növekszik, ugyanis e szakon a hallgatók a legkorszerűbb piacképes ismereteket sajátíthatják el. Így a végzett mérnököket jó álláslehetőségek várják nemcsak a gépipari cégeknél, hanem a gazdaság más területén is. 2006. december 1-től a Mérnöki Karon belül létrejött a Gépészmérnöki Intézet, amely a a Géptan Intézeti Tanszéket és a Járműmechatronika Intézeti Tanszéket foglalja magába.

Küldetésünk
Egyetemi platformon alapuló, a versenygazdaság szabályrendszerét értő és alkalmazó kutató-fejlesztő hellyé válás a Járműelektronikai Rendszerek területén. A tevékenység eredményeképpen megjelenő tudás minél hamarabbi integrálása a Pannon Egyetem oktatásában, publikálása rangos nemzetközileg elismert tudományos fórumokon és folyóiratokban, valamint elérhetővé tétele a Régió autóipari beszállítói számára járműipari rendszerekbe történő integrálás céljából.

Oktatási és képzési program
A Gépészmérnöki Intézet oktatási stratégiája három egyetemi oktatási szintet fogalmaz meg, ami kiegészül a későbbiekben egy, az ipari szakemberek számára ajánlott szakértői továbbképzési programmal. A kutatások során akkumulált ismereteket jegyzet illetve könyv formájában a hallgatók számára is elérhetővé kívánjuk tenni és az oktatási tananyagba integrálni. Ezeket az anyagokat olyan formában kívánjuk elkészíteni, hogy az ipari partnerek számára akár továbbképzési tanfolyamokhoz is alkalmasak legyenek. Az első, vagy alap egyetemi szint a jelenlegi oktatási rendszer szerinti előadásokat és laborgyakorlatokat, a második a diplomatervezési tematika bővítését, végül a harmadik PhD előadásanyagokat ajánl az egyetemen már akkreditált doktori iskolákon keresztül.


Szeretettel várjuk a gépészmérnöki szakma iránt érdeklődő hallgatókat egyetemünkön.

 

Az okatatott tárgyakhoz kapcsolódó időpontok

Hallgatói információk

 

Diploma/Szakdolgozat téma választása (általános információk)

Az adott képzésre engedélyezett témákra jelentkezhetnek a hallgatók. A Neptun "Ügyintézés/Szakdolgozat témára jelentkezés" menüpont alatt a hallgató a jelentkezési időszakban láthatja a képzéséhez, illetve az adott félévben szakokhoz hozzárendelt, érvényes szakdolgozat-jelentkezési témaköröket/címeket. A hallgató maximum annyi szakdolgozati témára jelentkezhet a „Lehetőségek/Jelentkezés”gomb megnyomásával, amennyi az időszaknál beállításra került. Amennyiben a hallgató több témára/címre jelentkezik, jelentkezéseit rangsorolnia kell. Ezt a „Jelentkezések sorrendezése” gombbal teheti meg. Az előugró ablakban időszak szerint láthatóak a megjelenő témák/címek és az egyes elemeket kézzel egymás alá-fölé húzva sorrendezhetjük.

Egy témára több hallgató is jelentkezhet a témavezető véleményezi a jelentkezőket és elfogadhatja, illetve elutasíthatja a jelentkezést.

A hallgatók a regisztrációs jelentkezhetnek a témákra. A témavezetők legkésőbb a regisztrációs hét végén hagyják jóvá a hallgatói jelentkezést.

 

Szakdolgozat információk (Gépészmérnök BSc)

 A szakdolgozat/diplomadolgozat követelményrendszere és a teljesítés feltételei a Gépészmérnöki lapszakon

A szakdolgozat leadásának határideje: szorgalmi időszak 13. hetének utolsó péntekje.

Szakdolgozat/diplomadolgozat minta (docx) (doc) (pdf)

 

Diplomadolgozat információk (Mechatronikai mérnök MSc)

 A hallgató két féléven keresztül készíti el doglozatát (Diplomamuka I. és Diplomamunka II.), melyet kötelező konzultáció keretein belül egyeztet a témavezetővel. Midkét tárgy aláírásához szükséges félévente kettő megfelelő szintű beszámoló elkészítése (szorgalmi időszak 7. héten és 13. héten). A beszámolón a részvétel kötelező, az eredmény alapján adható meg a tárgyakból az aláírás. A beszámoló keretein belül a dolgozat előrehaladásáról 10 perces szóbeli prezentációt kell bemutatatni, melyet a témavezető értékel.

A diplomamunka során a hallgató a témavezető és konzulens segítségével önálló mechatronikai kutatási/fejlesztési feladatot old meg korábbi tanulmányai alapján. Eredményeit egy dolgozatban kell összefoglalnia a félévközi beszámolók alapján. A hallgatónak bizonyítania kell, hogy a választott tématerületen képes önállóan feldolgozni a szakirodalmat, kutatás-fejlesztési feladatot megoldani és számítási/mérési eredményeit megfelelően kiértékelni és dokumentálni.

  • Félév közepén és végén diplomamunka előrehaladási beszámolót kell tartani előadás formájában.
  • Külső téma esetén a külső konzulens írásos véleményét is hozni kell a beszámolóra, amennyiben nem tud eljönni személyesen.
  • Min. 3 hetente kötelező konzultáció a témavezetővel illetve konzulenssel.
  • A dolgozatnak tartalmilag és stilisztikailag elfogadható színvonalúnak kell lennie.
  • A beszámolók során legyen meggyőző felkészültsége a választott tématerületen.
  • A dolgozat feleljen meg a témakiírás célkitűzéseinek.
  • A dolgozat ne tartalmazzon irodalmi forrásokból egy az egyben átvett részeket.
  • Amennyiben a Diplomamunka II. a fenti kritériumok valamelyike miatt megtagadásra kerül a szorgalmi időszak végén, a vizsgaidőszak első hetében lehetőség van a javításra.
  • A végleges dolgozatot a vizsgaidőszak első hetének utolsó napján déli 12.00 óráig kell leadni.
  • Elektronikusan a szakvezetőnek és a témavezetőnek kell leadni.

Szakdolgozat/diplomadolgozat minta (docx) (doc) (pdf)

 


 

Nyári szakmai gyakorlat általános információk

1. Időtartam

Az időtartam szakonként változik.

2. A szaktárgyi gyakorlat célja

A munkaviszonyból adódó feladatok teljesítésén túl, ismerkedés a vállalati gyártási, fejlesztési tevékenységgel, (esetlegesen anyaggyűjtés a diploma témához).

3. A szaktárgyi gyakorlat helye

A hallgatók egyéni kezdeményezése alapján a saját szakkal rokonipari vállalatoknál helyezkedhetnek el. Azok számára, akik nem tudnak maguknak a szaktárgyi gyakorlat céljára fogadó vállalatot biztosítani, segítséget nyújt a Gépészmérnöki Intézet, ahová az ezirányú kérelmet tavaszi félév során kell írásban benyújtani. Az önálló kezdeményezésű elhelyezkedés esetén a hallgató foglalkoztatását vállaló vállalat elfogadását a tavaszi félév 12. hetéig kell kérni a Gépészémérnöki Intézetnél. Csak olyan vállalatnál végezhető el a szakmai gyakorlat, amely a Pannon Egyetemmel együttműködési megállapodást kötött a gyakorlat megkezdését megelőzően. A vállalati ösztöndíjasok a velük szerződött vállalatnál is elhelyezkedhetnek. A gyakorlat a hallgató szüleinek, közeli hozzátartozóinak családi vállalkozásánál semmilyen esetben sem teljesíthető!

4. Anyagi juttatások

Az államilag finanszírozott oktatásban résztvevő hallgatók részére, a munkavállalás útján elhelyezkedőket kivéve, a PE egyszeri juttatásként ösztöndíj kiegészítést folyósít, amelyet a gyakorlat elvégzését követő félév elején a hallgatónak a Neptun rendszerben kérvényezni kell (nem jár automatikusan). A szakmai gyakorlatról készült igazolást a regisztrációs hét péntekjéig kell feltölteni a Neptun rendszerbe.

5. Munkaügyi megállapodások

a/ A hallgatók a gyakorlat ideje alatt a Vállalattal munkaviszonyban nem állnak, de kötelesek a vállalati munkarendben, óvórendszabályokban és egyéb rendelkezésekben a munkavégzésre vonatkozóan előírt szabályokat betartani és a munka végzésével kapcsolatban a Vállalat által munkájuk irányításával megbízott személyek utasításait teljesíteni.
b/ A szaktárgyi gyakorlatot végző ösztöndíjas hallgatók betegségi biztosításának jogcíme a 71/1975.XII.31.ÖM.T. számú rendelet 59. paragrafusa alapján áll fenn, ezért a gyakorlati képzés alatt, ennek idejére, betegségi biztosításra a Vállalatnak külön bejelenteni nem kell.
c/ Munkavállalás esetén a Vállalat biztosítja az üzem állandó alkalmazottaival azonos feltételek mellett a hallgatók étkeztetését.
d/ Munkavállalás esetén a Vállalat - saját állományú dolgozóihoz hasonlóan - munkaruhát, védőruhát biztosít, amennyiben a hallgatók üzemi beosztása azt szükségessé teszi.

6. Vállalati instruktor

a/ A szakmai gyakorlatukat teljesítő hallgatók gyakorlati munkájának irányítására a Vállalat részéről javasoljuk instruktor kijelölését.
b/ Az instruktor feladatai a következőkben körvonalazhatók:
- a gyakorlat megindítása előtt meghatározza az egyes hallgatók feladatait, ellátja a szervezési teendőket (munka kijelölése, hallgatók beosztása, balesetvédelmi oktatás, térítéses étkeztetés, munkaruha, védőruha, stb. biztosítása),
- a gyakorlat folyamán elősegíti a tervezési, fejlesztési, technológiai területekre beosztott hallgatók szakmai munkáját és a felmerült kérdések megoldásában segítséget nyújt nekik,
- gondoskodik arról, hogy a hallgatók a vállalati munkarend és fegyelem betartásával végezzék munkájukat,
- szükség esetén javaslatot tesz az egyetemi fegyelmi eljárás megindítására,
- a gyakorlat során a hallgatónak eltávozásra a vállalati instruktor ad engedélyt,
- a gyakorlati időtartam alatt folyamatosan ellenőrzi a hallgatók által vezetett munkanaplót és azt aláírásával látja el,
- elbírálja és véleményezi a hallgatók végzett munkáját és a munkanaplót, személyenként igazolja az eltöltött gyakorlati időt, feltüntetve a hallgatók igazolt, illetve igazolatlan hiányzásának mértékét.
Kérjük a vállalati instruktorokat, hogy írásbeli véleményüket a munkanaplóban adják meg!

7. A szaktárgyi gyakorlat ideje alatt elkészítendő feladatok

Munkanapló
A Vállalatnál a naponta végzett munkáról és az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról a hallgatónak egyéni munkanaplót kell vezetnie (A4 formátumú, fűzött dokumentum, első oldalán feltüntetve a név, szak, évfolyam, a szakmunkagyakorlat ideje, helye, a fogadóvállalat pontos megnevezése).
Tartalmaznia kell:
- a Vállalat tevékenységi körének, termékeinek termelési paramétereinek, valamint szervezeti felépítésének rövid ismertetését,
- vázlat kíséretében a Vállalat egy főtermékének technológiai leírását,
- a végzett munka leírását.

A munkanapló leadásának határideje: 5. hét hétfő 8:00

8. Egyéb tudnivalók

A szakmai gyakorlat elvégzéséről szóló igazolást minden hallgatónak fel kell tötltenie a Neptunba a regisztrációs hét végéig. Ezt az Ügyéntézés/Kérvények (GYAK ösztöndíj kérvény) menüpontban lehet kezdeményezni. Az igazolás eredeti példányát a munkanaplóval együtt kell leadni.

A vállalati instruktor által véleményezett munkanaplót a gyakorlat teljesítését követő szorgalmi időszak harmadik hetének péntekjéig, a hivatalos munkaidőn belül a PE Gépészmérnöki Intézetében kell leadni, dr. Speiser Ferenc részére (C217-es szoba).
A szaktárgyi gyakorlat teljesítését a Gépészmérnöki Intézet 3 fokozatú minősítéssel (jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) valamint az index aláírásával ismeri el.
- Aláírás megtagadást eredményez a 2 munkanapot meghaladó igazolatlan távollét vagy a 7 munkanapot meghaladó igazolt és igazolatlan távollét összesen.
- Aláírás megtagadást eredményez a leadási határidő be nem tartása, a vállalati instruktor munkanaplóban megadott írásbeli véleményének hiánya is.
- "Nem felelt meg" minősítés automatikusan a nyári gyakorlat más helyszínen történő megismétlését vonja maga után.

9. Szakmai gyakorlat igazolása

A hallgatónak a gyakorlati hely által kiadott igazolást kell leadnia.

Szakmai gyakorlat igazolás minta (pdf) (docx)

 

10. Jelentkezés módja

Az alábbi adatokat kell e-mail-ben elküldeni a speiserfThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre, a tavaszi félév 13. hetének péntekjéig!

- a hallgató Neptun kódja, mobil telefonszáma, lakcíme,
- a hallgató foglalkoztatását vállaló vállalat pontos címe (irányítószám, város, utca, házszám vagy postafiók),
- a gyakorlat teljesítésének kezdő és befejező napja,
- annak megjelölése, hogy a gyakorlat idejére a fogadó vállalatnál kap-e fizetést a gyakorlatot végző hallgató (munkavállalás útján helyezkedik-e el),
- a vállalati instruktor neve, telefonszáma.

 

Nyári szakmaigyakorlat (Gépészmérnök BSc)

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat időtartama legalább 6 hét. A szakmai gyakorlatot gépipari, illetve gépiparhoz kötődő vállalatnál kell teljesíteni. A szakmai gyakorlat előfeltétele 4 lezárt aktív félév. A nyári gyakorlat teljesítését követő félévben fel kell venni a Szakmai gyakorlat (VEMKGEB00X) tárgyat. A gyakorlatról írásbeli (kézzel írott) szakmai beszámolót (munkanaplót) kell készíteni. A szakmai gyakorlatot a tárgy teljesítésével fogadjuk el.

 

Nyári szakmaigyakorlat (Mechatronikai mérnök MSc)

A Mechatronikai Mérnök MSc hallgatók 4 összefüggő munkahéten (20 munkanap) keresztül kötelesek a szaktárgyi gyakorlatot teljesíteni. A nyári gyakorlat teljesítését követő félévben fel kell venni a Szakmai gyakorlat (VEMKGEB00X) tárgyat. A gyakorlatról írásbeli (nyomtatott) szakmai beszámolót (munkanaplót) kell készíteni.Projektlabor információk

 


Záróvizsga információk (Gépészmérnök BSc)

KutatásAz intézet szakmai tevékenységére a korábbi és futó projektjeink tapasztalatai alapján széles körű:

  • elektronikus vezérlésű járműrendszerek,
  • intelligens aktuátorok és energia-átalakító rendszerek,
  • mérésautomatizálás és virtuális műszerezés.

Korszerű mérés-adatgyűjtési, jelfeldolgozási, kommunikációs, irányítási, teszt és diagnosztikai feladatok kutatása, fejlesztése és implementálása az autóipari elektronikus rendszerek területén. A kutatás-fejlesztési feladatok érintik a biztonság-kritikus járműrendszerek ”fail-safe” technológiáját, az elosztott beágyazott rendszerek kommunikációját és az automatizált szoftverfejlesztés és fejlesztés támogatás főbb témaköreit, beleértve a beágyazott rendszer szoftverének verifikálási és validálási módszereit is.

Fontos kutatási területként fogalmazható meg a váltakozó áramú hajtások korszerű szabályozási algoritmusai és azok valós idejű implementálásuk. Ezen a területen a kutatások multidiszciplináris jellegűek, jelentős matematikai, villamos (gép) motormodellezési, szabályozástechnikai, gyenge- és erősáramú elektronikai, valamint jelfeldolgozási és digitális jelprocesszorokon alapuló valós idejű implementálási ismereteket feltételeznek. A tématerületen több nemzetközi tudományos konferencia bíráló bizottsági tagságát is ellátjuk (IEEE-Decision and Control Conference, IEEE-American Control Conference, European-Power Electronics and Motion Control Conference). Sikerült komoly nemzetközi kapcsolatokat is kialakítani, melyeket a jövőben ápolni és pályázati formában még intenzívebben művelni kívánjuk. Ezek közül a legfontosabbak a Delfti Műszaki Egyetemmel a lineáris paraméter változós (LPV) rendszerek és nemlineáris rendszerek szabályozása területén, a Duisburgi Műszaki Egyetemmel pedig a megfigyelő bázisú hibadiagnosztika területén. Az elért elméleti eredmények alkalmazási területét ezen egyetemekkel közösen szeretnénk kiterjeszteni az ipari automatizálás és precíziós hajtásokon túl a villamos autók irányába is.

 

  

   

 

Kutatási infrastruktúra

Járműipari, járműdinamikán alapuló valósidejű HIL/SIL szimulációs és tesztkörnyezet

A járműiparban a valósidejű szimulációk jelentős szereppel bírnak. A járműdinamikai szimulációk azért szükségesek, mivel a valódi tesztjárművekkel történő adatrögzítés csak korlátozott mértékben áll rendelkezésre, valamint az elérhető különböző típusú tesztjárművek száma korlátos. Ezen felül bizonyos manőverek végrehajtása túl kockázatos lenne mind a jármű mind a tesztsofőr számára. Annak érdekében, hogy a tesztjárművekkel végrehajtott mérések száma csökkenthető legyen az algoritmusok fejlesztése és tesztelése során, szükséges lehet egy olyan szimulációs környezet alkalmazása, mely képes valósidejű, járműdinamikán alapuló vizsgálatok végrehajtására és könnyedén újrakonfigurálható és bővíthető új szoftverkomponensekkel.
A valósidejű számítógép egy National Instruments PXIe alapú rendszer, mely Pharlap operációs rendszer segítségével biztosítja a modellek számára a valósidejű futtatási környezetet, valamint a megfelelő interfészek segítségével lehetőség van elektronikus vezérlőegységek illetve különböző hardvereszközök illesztésére is. Az analóg illetve digitális ki- és bemenetek kezelésére egy FPGA alapú újrakonfigurálható és programozható kiegészítő-kártya szolgál, mely szabadon bővíthető NI cRIO kártyákkal. A kommunikációs jelek feldolgozásához az autóiparban elterjedt összes interfésszel rendelkezik a rendszer, többek között CAN, MOST, FlexRay, LIN kapcsolódási felülettel.

NI PXIe keret NI PXIe-1062Q
NI PXIe kontroller NI PXIe-81338GB RAM-mal kiegészítve
FPGA alapú analóg és digitális ki- és bemeneti modul
NI PXI-7851R kiegészítve egy SCB-68A kibontó dobozzal illetve két NI 9151 cRIO modulokhoz alkalmas kerettel
CAN interfész NI PXI-8513/2
LIN interfész NI PXI-8516
FlexRay interfész NI PXI-8517/2
MOST interfész Vector VN2610 NI DAQ
NI PXIe-6341
hilsil.png

CAN hálózatokon alkalmazható FPGA alapú hibageneráló rendszer

Napjaink gépjárműveiben alkalmazott elektronikus vezérlőegységek (ECU) többsége része valamilyen kommunikációs hálózatoknak. Ezen hálózatokhoz csatlakozó eszközök esetében elengedhetetlenül szükséges, hogy a zavaró jelekkel és az esetlegesen előforduló meghibásodásokkal szemben hibatűrőek legyenek. Ennek érdekében elengedhetetlen egy olyan tesztkörnyezet kiépítése, melynek segítségével, a különböző, a hálózaton előforduló hibák reprodukálható módon előállíthatóak illetve hatásuk kiértékelhető, mind fizikai mind logikai értelemben.

A gépjárművekben használatos kommunikációs protokollok legtöbbje már a fizikai réteg szintjén eltérő, ezért túlságosan összetett és bonyolult lenne egy olyan tesztkörnyezet kiépítése, mely az összes protokoll vizsgálatát lehetővé teszi. Mivel az autóiparban a legelterjedtebb kommunikációs protokoll a CAN, ezért a kutatás céljának a CAN hálózatokon történő hibagenerálás lett kitűzve.

A cél egy olyan CAN (Controller Area Network) hálózathoz illeszthető tesztrendszer tervezése és kiépítése volt, mely képes a buszon más eszköz által küldött üzeneteket fogadni, értelmezni, bitszinten módosítani, majd a változtatásokat végrehajtva továbbküldeni azt. Továbbá képes logikai hibák mellet fizikai hibák generálására is. 

FESTO Minigyár

Moduláris felépítésű, szabadon konfigurálható és nyílt vezérléssel rendelkező, összetett gyártó és logisztikai rendszer. Segítségével lehetővé válik a gyártórendszer struktúrák, raktár-gazdálkodási, kiszolgálási és logisztikai szituációk vizsgálata. Rendszerünk megmunkáló állomást (Modular Production System, Festo MPS), magas raktárt. A rendszer teljes mértékben alkalmas az Ipar 4.0 által megfogalmazott irányelvek vizsgálatára, a (mini)gyáron fejlesztett módszerek és prototípusok akár konkrét ipari környezetben is alkalmazhatóváválik.

minigyar.jpg

FESTO pneumatika és hidraulika labor

pneumatika.jpg

FESTO-Siemens PLC oktató labor

Az autóipari gépsorok vezérlésére is használt PLC-k programozásának és alkalmazásának oktatásához szükséges laboreszközrendszer áll rendelkezésre, mely a vezérlést végrehajtó vezérlőket, szenzorokat és aktuátorokat tartalmazza. Villamos motorok, inverterek és az ezek kezelésére alkalmas ember-gép-kezelőfelület (HMI) is kapcsolható a rendszerhez. Beágyazott szoftver fejlesztés végrehajtásához rendelkezésre áll a megfelelő eszközrendszer, amely lehetővé teszi valósidejű vezérlések és adatgyűjtés illetve ipari kommunikációs modulok létrehozását és tesztelését egyaránt.

festo_siemens.jpg
National Instruments myRIO és CompactRIO kontrollerek

Beágyazott szoftver fejlesztés végrehajtásához rendelkezésre áll a megfelelő eszközrendszer, amely lehetővé teszi valósidejű vezérlések és adatgyűjtés illetve ipari kommunikációs modulok létrehozását és tesztelését egyaránt.

 

Munkatársak

Gépészmérnöki Intézet vezetés

fd 2011 

Dr. Fodor Dénes intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi docens
szoba: C218
telefon: 88/624-000/6082, 88/624-776
e-mail:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

Ihász Gabriella ügyvivő szakértő
Telefonszám : (+36) 88/62 42 64
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax: ( +36) 88/624120

 

A Járműmechatronikai Intézeti Tanszék munkatársai:

CsomosBence
 
Csomós Bence, tanszéki mérnök
szoba: C220
telefon: 88/624-000/6083
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
EK-595x817  Enisz Krisztián, tudományos munkatárs
szoba: C217
telefon: 88/624-000/6083
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 kohlrusz
Kohlrusz Gábor, tanszéki mérnök
szoba: C220
telefon: 88/624-000/6083
e-mail:

 MZ-595x895

Márton Zoltán, tudományos segédmunkatárs
szoba: C220
telefon: 88/624-000/6083
e-mail:

  speiserf

Speiser Ferenc egyetemi adjunktus
szoba: C217
telefon: 88/624-000/6083
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Szalay

Szalai István egyetemi tanársegéd
szoba: C220
telefon: 88/ 624-000/6081
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A Géptan Intézeti Tanészék munkatársai:

gyurikaistvan.jpg Dr. Gyurika István tanszékvezető egyetemi docens
Telefonszám : (+36) 88/62 43 79
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
Dr. Horváth Pál egyetemi docens
Telefonszám : (+36) 88/62 41 82
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax: ( +36) 88/624120

 
 Lisztes István mérnöktanár
Telefonszám : (+36) 88/62 42 47
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax: ( +36) 88/624120

 

Veres György egyetemi tanársegéd
Telefonszám : (+36) 88/62 43 61
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax: ( +36) 88/624120

 

Dr. Timár Imre egyetemi tanár
Telefonszám : (+36) 88/62 45 25
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax: ( +36) 88/624120

 

Takács Annamária PhD hallgató
szoba: C220

telefon: 88/624-000/6083
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A Gépészmérnöki Intézet nyugdíjasai:


 
Dr. Verdes Sándor
Telefonszám : (+36) 88/62 42 47
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax: ( +36) 88/624120

 
Szöllösy György, műhelyvezető
Telefonszám : (+36) 88/624 205
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax: ( +36) 88/624120
  Zsiros László ny. adjunktus
Telefonszám : (+36) 88/62 41 72
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax: ( +36) 88/624120 
  Dr. Bálint András ny. egyetemi docens
Telefonszám : (+36) 88/62 43 02
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Dr. Gonda Sándor egyetemi adjunktus
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 

 

Térkép

A Gépészmérnöki Intézet titkársága a a B épület I. emeletén a 108-as szobában található.

Telefon:                      (36 88) 624 264
FAX/Üzenet:               (36 88) 624 120
 
Cím:
Pannon Egyetem
Egyetem u. 10.
8200 Veszprém

Levelezési cím:
Pannon Egyetem
8201 Veszprém
Pf. 158.

E-mail:                         This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Műszaki ügyintéző:     Ihász Gabriella


also-kampusz-JMIT-1200x

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Intézetek Gépészmérnöki Intézet