Hallgatói információk

 

Diploma/Szakdolgozat téma választása (általános információk)

Az adott képzésre engedélyezett témákra jelentkezhetnek a hallgatók. A Neptun "Ügyintézés/Szakdolgozat témára jelentkezés" menüpont alatt a hallgató a jelentkezési időszakban láthatja a képzéséhez, illetve az adott félévben szakokhoz hozzárendelt, érvényes szakdolgozat-jelentkezési témaköröket/címeket. A hallgató maximum annyi szakdolgozati témára jelentkezhet a „Lehetőségek/Jelentkezés”gomb megnyomásával, amennyi az időszaknál beállításra került. Amennyiben a hallgató több témára/címre jelentkezik, jelentkezéseit rangsorolnia kell. Ezt a „Jelentkezések sorrendezése” gombbal teheti meg. Az előugró ablakban időszak szerint láthatóak a megjelenő témák/címek és az egyes elemeket kézzel egymás alá-fölé húzva sorrendezhetjük.

Egy témára több hallgató is jelentkezhet a témavezető véleményezi a jelentkezőket és elfogadhatja, illetve elutasíthatja a jelentkezést.

A hallgatók a regisztrációs jelentkezhetnek a témákra. A témavezetők legkésőbb a regisztrációs hét végén hagyják jóvá a hallgatói jelentkezést.

 

Szakdolgozat információk (Gépészmérnök BSc)

 A szakdolgozat/diplomadolgozat követelményrendszere és a teljesítés feltételei a Gépészmérnöki lapszakon

A szakdolgozat leadásának határideje: szorgalmi időszak 13. hetének utolsó péntekje.

Szakdolgozat/diplomadolgozat minta (docx) (doc) (pdf)

 

Diplomadolgozat információk (Mechatronikai mérnök MSc)

 A hallgató két féléven keresztül készíti el doglozatát (Diplomamuka I. és Diplomamunka II.), melyet kötelező konzultáció keretein belül egyeztet a témavezetővel. Midkét tárgy aláírásához szükséges félévente kettő megfelelő szintű beszámoló elkészítése (szorgalmi időszak 7. héten és 13. héten). A beszámolón a részvétel kötelező, az eredmény alapján adható meg a tárgyakból az aláírás. A beszámoló keretein belül a dolgozat előrehaladásáról 10 perces szóbeli prezentációt kell bemutatatni, melyet a témavezető értékel.

A diplomamunka során a hallgató a témavezető és konzulens segítségével önálló mechatronikai kutatási/fejlesztési feladatot old meg korábbi tanulmányai alapján. Eredményeit egy dolgozatban kell összefoglalnia a félévközi beszámolók alapján. A hallgatónak bizonyítania kell, hogy a választott tématerületen képes önállóan feldolgozni a szakirodalmat, kutatás-fejlesztési feladatot megoldani és számítási/mérési eredményeit megfelelően kiértékelni és dokumentálni.

  • Félév közepén és végén diplomamunka előrehaladási beszámolót kell tartani előadás formájában.
  • Külső téma esetén a külső konzulens írásos véleményét is hozni kell a beszámolóra, amennyiben nem tud eljönni személyesen.
  • Min. 3 hetente kötelező konzultáció a témavezetővel illetve konzulenssel.
  • A dolgozatnak tartalmilag és stilisztikailag elfogadható színvonalúnak kell lennie.
  • A beszámolók során legyen meggyőző felkészültsége a választott tématerületen.
  • A dolgozat feleljen meg a témakiírás célkitűzéseinek.
  • A dolgozat ne tartalmazzon irodalmi forrásokból egy az egyben átvett részeket.
  • Amennyiben a Diplomamunka II. a fenti kritériumok valamelyike miatt megtagadásra kerül a szorgalmi időszak végén, a vizsgaidőszak első hetében lehetőség van a javításra.
  • A végleges dolgozatot a vizsgaidőszak első hetének utolsó napján déli 12.00 óráig kell leadni.
  • Elektronikusan a szakvezetőnek és a témavezetőnek kell leadni.

Szakdolgozat/diplomadolgozat minta (docx) (doc) (pdf)

 


 

Nyári szakmai gyakorlat általános információk

1. Időtartam

Az időtartam szakonként változik.

2. A szaktárgyi gyakorlat célja

A munkaviszonyból adódó feladatok teljesítésén túl, ismerkedés a vállalati gyártási, fejlesztési tevékenységgel, (esetlegesen anyaggyűjtés a diploma témához).

3. A szaktárgyi gyakorlat helye

A hallgatók egyéni kezdeményezése alapján a saját szakkal rokonipari vállalatoknál helyezkedhetnek el. Azok számára, akik nem tudnak maguknak a szaktárgyi gyakorlat céljára fogadó vállalatot biztosítani, segítséget nyújt a Gépészmérnöki Intézet, ahová az ezirányú kérelmet tavaszi félév során kell írásban benyújtani. Az önálló kezdeményezésű elhelyezkedés esetén a hallgató foglalkoztatását vállaló vállalat elfogadását a tavaszi félév 12. hetéig kell kérni a Gépészémérnöki Intézetnél. Csak olyan vállalatnál végezhető el a szakmai gyakorlat, amely a Pannon Egyetemmel együttműködési megállapodást kötött a gyakorlat megkezdését megelőzően. A vállalati ösztöndíjasok a velük szerződött vállalatnál is elhelyezkedhetnek. A gyakorlat a hallgató szüleinek, közeli hozzátartozóinak családi vállalkozásánál semmilyen esetben sem teljesíthető!

4. Anyagi juttatások

Az államilag finanszírozott oktatásban résztvevő hallgatók részére, a munkavállalás útján elhelyezkedőket kivéve, a PE egyszeri juttatásként ösztöndíj kiegészítést folyósít, amelyet a gyakorlat elvégzését követő félév elején a hallgatónak a Neptun rendszerben kérvényezni kell (nem jár automatikusan). A szakmai gyakorlatról készült igazolást a regisztrációs hét péntekjéig kell feltölteni a Neptun rendszerbe.

5. Munkaügyi megállapodások

a/ A hallgatók a gyakorlat ideje alatt a Vállalattal munkaviszonyban nem állnak, de kötelesek a vállalati munkarendben, óvórendszabályokban és egyéb rendelkezésekben a munkavégzésre vonatkozóan előírt szabályokat betartani és a munka végzésével kapcsolatban a Vállalat által munkájuk irányításával megbízott személyek utasításait teljesíteni.
b/ A szaktárgyi gyakorlatot végző ösztöndíjas hallgatók betegségi biztosításának jogcíme a 71/1975.XII.31.ÖM.T. számú rendelet 59. paragrafusa alapján áll fenn, ezért a gyakorlati képzés alatt, ennek idejére, betegségi biztosításra a Vállalatnak külön bejelenteni nem kell.
c/ Munkavállalás esetén a Vállalat biztosítja az üzem állandó alkalmazottaival azonos feltételek mellett a hallgatók étkeztetését.
d/ Munkavállalás esetén a Vállalat - saját állományú dolgozóihoz hasonlóan - munkaruhát, védőruhát biztosít, amennyiben a hallgatók üzemi beosztása azt szükségessé teszi.

6. Vállalati instruktor

a/ A szakmai gyakorlatukat teljesítő hallgatók gyakorlati munkájának irányítására a Vállalat részéről javasoljuk instruktor kijelölését.
b/ Az instruktor feladatai a következőkben körvonalazhatók:
- a gyakorlat megindítása előtt meghatározza az egyes hallgatók feladatait, ellátja a szervezési teendőket (munka kijelölése, hallgatók beosztása, balesetvédelmi oktatás, térítéses étkeztetés, munkaruha, védőruha, stb. biztosítása),
- a gyakorlat folyamán elősegíti a tervezési, fejlesztési, technológiai területekre beosztott hallgatók szakmai munkáját és a felmerült kérdések megoldásában segítséget nyújt nekik,
- gondoskodik arról, hogy a hallgatók a vállalati munkarend és fegyelem betartásával végezzék munkájukat,
- szükség esetén javaslatot tesz az egyetemi fegyelmi eljárás megindítására,
- a gyakorlat során a hallgatónak eltávozásra a vállalati instruktor ad engedélyt,
- a gyakorlati időtartam alatt folyamatosan ellenőrzi a hallgatók által vezetett munkanaplót és azt aláírásával látja el,
- elbírálja és véleményezi a hallgatók végzett munkáját és a munkanaplót, személyenként igazolja az eltöltött gyakorlati időt, feltüntetve a hallgatók igazolt, illetve igazolatlan hiányzásának mértékét.
Kérjük a vállalati instruktorokat, hogy írásbeli véleményüket a munkanaplóban adják meg!

7. A szaktárgyi gyakorlat ideje alatt elkészítendő feladatok

Munkanapló
A Vállalatnál a naponta végzett munkáról és az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról a hallgatónak egyéni munkanaplót kell vezetnie (A4 formátumú, fűzött dokumentum, első oldalán feltüntetve a név, szak, évfolyam, a szakmunkagyakorlat ideje, helye, a fogadóvállalat pontos megnevezése).
Tartalmaznia kell:
- a Vállalat tevékenységi körének, termékeinek termelési paramétereinek, valamint szervezeti felépítésének rövid ismertetését,
- vázlat kíséretében a Vállalat egy főtermékének technológiai leírását,
- a végzett munka leírását.

A munkanapló leadásának határideje: 5. hét hétfő 8:00

8. Egyéb tudnivalók

A szakmai gyakorlat elvégzéséről szóló igazolást minden hallgatónak fel kell tötltenie a Neptunba a regisztrációs hét végéig. Ezt az Ügyéntézés/Kérvények (GYAK ösztöndíj kérvény) menüpontban lehet kezdeményezni. Az igazolás eredeti példányát a munkanaplóval együtt kell leadni.

A vállalati instruktor által véleményezett munkanaplót a gyakorlat teljesítését követő szorgalmi időszak harmadik hetének péntekjéig, a hivatalos munkaidőn belül a PE Gépészmérnöki Intézetében kell leadni, dr. Speiser Ferenc részére (C217-es szoba).
A szaktárgyi gyakorlat teljesítését a Gépészmérnöki Intézet 3 fokozatú minősítéssel (jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) valamint az index aláírásával ismeri el.
- Aláírás megtagadást eredményez a 2 munkanapot meghaladó igazolatlan távollét vagy a 7 munkanapot meghaladó igazolt és igazolatlan távollét összesen.
- Aláírás megtagadást eredményez a leadási határidő be nem tartása, a vállalati instruktor munkanaplóban megadott írásbeli véleményének hiánya is.
- "Nem felelt meg" minősítés automatikusan a nyári gyakorlat más helyszínen történő megismétlését vonja maga után.

9. Szakmai gyakorlat igazolása

A hallgatónak a gyakorlati hely által kiadott igazolást kell leadnia.

Szakmai gyakorlat igazolás minta (pdf) (docx)

 

10. Jelentkezés módja

Az alábbi adatokat kell e-mail-ben elküldeni a speiserfThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre, a tavaszi félév 13. hetének péntekjéig!

- a hallgató Neptun kódja, mobil telefonszáma, lakcíme,
- a hallgató foglalkoztatását vállaló vállalat pontos címe (irányítószám, város, utca, házszám vagy postafiók),
- a gyakorlat teljesítésének kezdő és befejező napja,
- annak megjelölése, hogy a gyakorlat idejére a fogadó vállalatnál kap-e fizetést a gyakorlatot végző hallgató (munkavállalás útján helyezkedik-e el),
- a vállalati instruktor neve, telefonszáma.

 

Nyári szakmaigyakorlat (Gépészmérnök BSc)

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat időtartama legalább 6 hét. A szakmai gyakorlatot gépipari, illetve gépiparhoz kötődő vállalatnál kell teljesíteni. A szakmai gyakorlat előfeltétele 4 lezárt aktív félév. A nyári gyakorlat teljesítését követő félévben fel kell venni a Szakmai gyakorlat (VEMKGEB00X) tárgyat. A gyakorlatról írásbeli (kézzel írott) szakmai beszámolót (munkanaplót) kell készíteni. A szakmai gyakorlatot a tárgy teljesítésével fogadjuk el.

 

Nyári szakmaigyakorlat (Mechatronikai mérnök MSc)

A Mechatronikai Mérnök MSc hallgatók 4 összefüggő munkahéten (20 munkanap) keresztül kötelesek a szaktárgyi gyakorlatot teljesíteni. A nyári gyakorlat teljesítését követő félévben fel kell venni a Szakmai gyakorlat (VEMKGEB00X) tárgyat. A gyakorlatról írásbeli (nyomtatott) szakmai beszámolót (munkanaplót) kell készíteni.Projektlabor információk

 


Záróvizsga információk (Gépészmérnök BSc)

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Intézetek Gépészmérnöki Intézet Hallgatói információk