A Kar rövid története

Az ezeréves Veszprém már a Kereszténység felvételét követően fontos szerepet töltött be a magyar oktatásban. 1276-ig itt működött az ország első felsőfokú oktatási intézménye. Az elsőhöz hasonlóan, a később létrejött veszprémi felsőfokú iskolák is mind egyházi intézmények voltak.


A jelenlegi Egyetem, amely nem jogutóda az egyházi főiskolának, 1949. szeptember 26-án kezdte meg működését 16 oktatóval és 107 hallgatóval. A Budapesti Műszaki Egyetem szervezetének módosításáról alkotott, 1949. augusztus 19-én kihirdetett törvény úgy rendelkezett, hogy a műszaki szak- képzés bővítésére, a Budapesti Műszaki Egyetem keretében, Veszprémben Nehézvegyipari Kart kell létesíteni. Az új Kar Veszprémbe történő telepítését a vallás- és közoktatási miniszter azzal indokolta, hogy a város környékén található vegyipari üzemek lehetőséget nyújtanak az oktatás gyakorlati kiegészítésére, a régióban működő felsőoktatási intézmény ugyanakkor elősegítve a Dunántúl további iparosodását, a későbbiekben önálló műszaki egyetemmé alakulhat át.

1951-ben a Kar Veszprémi Vegyipari Egyetem néven önálló felsőoktatási intézménnyé vált s a tanulmányi idő kilenc félévre bővült. Az első műszaki doktorokat a Veszprémi Vegyipari Egyetemen 1959-ben avatták.

Korabeli híradó az egyetemről


A nappali képzés mellett 1956-ban megkezdődött az oktatás az esti tagozaton, majd 1962-től az esti helyett levelező vegyészmérnökképzés indult. 1971-ben bővült az oktatás profilja, az induló rendszermérnöki ágazat mellett megkezdődött az agrárvegyészek oktatása. A Keszthelyi Agrártudományi Egyetemmel közösen indított, országos feladatokat ellátó agrárkémikus képzés az első és hosszú ideig egyetlen hazai példa maradt két önálló egyetemen folyó közös képzésre.

A fejlődés következő állomásaként 1973-ban szervező vegyészmérnöki szak indult. Az új szakok és ágazatok még nem jelentették a képzés súlypontjának lényeges elmozdulását, amire csak később, a nyolcvanas évek derekán került sor.

1984 őszén a Veszprémi Vegyipari Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karának együttműködésével megindult a műszer- és méréstechnikai szak, amit 1987-ben a vegyipari és szilikátipari gépész üzemmérnöki, majd 1988-ban a villamos üzemmérnöki szak indítása követett. Az újabb szakok megjelenésével megindult folyamat végül az egyetem arculatának megváltozásához, egy szélesebb profilú felsőoktatási intézmény kialakulásához vezetett.

A fejlődésben újabb fordulatot az 1990-es esztendő hozott, amikor az ötéves angol-kémia szak indult. Ezzel megkezdődött a tanárképzés, és a Veszprémi Vegyipari Egyetem Veszprémi Egyetem néven kétkarú egyetemmé vált, megalakult a Mérnöki és a Tanárképző Kar.

A Mérnöki Karon 1991-ben a műszaki informatika szak indításával egy újabb mérnöki diszciplína jelent meg, melynek tantervében olyan tárgyak szerepelnek, melyeket korábban nem oktattak Veszprémben.

A vegyészmérnöki oklevelet a FEANI és a brit Institute of Chemichal Engineers is akkreditálta. A nagy hagyományokkal rendelkező elismert színvonalú vegyészmérnök képzés tapasztalatai jelentősen hozzájárultak a Kar képzési profiljának kiszélesítéséhez, olyan szakok indításához, melyek alapításánál az diszciplinák (például a biológia) mellett a kémia meghatározó szerepet játszik. Az 1992-ben megerősödött környezetmérnök képzés mellett ezek közé a szakok közé sorolható az 1994-ben alapított vegyész, valamint anyagmérnöki szak.

Az 1993-ban indított műszaki menedzser szak a szervező vegyészmérnök képzés oktatási tapasztalatait is felhasználva széles területen alkalmazható műszaki vezetők képzését tűzte ki célul, megteremtve az üzleti tudományok oktatásának alapjait. A közgazdászképzés a Mérnöki Karon az 1996-ban alapított gazdálkodási, valamint az idegenforgalmi és szálloda szak indításával erősödött tovább.

2000. január 1-én a Mérnöki Kar portfoliója letisztult, megalakultak a különböző tudományterületeket magukba foglaló önálló intézetek: a Gazdaságtudományi Önálló Intézet (a gazdálkodási, közgazdász-gazdálkodási, műszaki menedzser, és az idegenforgalmi és szálloda szakokból), valamint a Műszaki Informatikai és Villamosmérnöki Önálló Intézet (a villamosmérnöki és a műszaki informatikai szakokból). Kiemelkedő tudományos és oktatási potenciálját bizonyítja, hogy – miután jelentős belső fejlődés eredményeként lehetővé tette a Műszaki Informatikai Kar és a Gazdaságtudományi Kar megalapítását és önállósulását – műszaki és természettudományi területen nyolc olyan alapszak (anyagmérnöki, biomérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, kémia, környezetmérnöki, környezettan és vegyészmérnöki szak), valamint a rájuk épülő mesterszakok gondozását végzi, melyek nemzetgazdasági szempontból meghatározó és egyre növekvő szerepet játszanak.

Diplomáink értékét az is növeli, hogy a Karon az oktatás szorosan kapcsolódik a tudományos kutatáshoz, melybe már alapszakos hallgatóink is bekapcsolódhatnak, akik ezirányú munkájukat a PhD (doktori) képzés keretében Karunkon folytathatják. Elismertségünket bizonyítja, hogy számos hazai nagyvállalat vezetői karunkon végeztek éppúgy, mint több rangos hazai és külföldi egyetem professzora.

A Pannon Egyetem Mérnöki Karán az intézetek (tanszékek) tudományos kutatóműhelyeknek is otthont adnak. Ezek tevékenysége számos területen a nemzetközi élvonalba tartozik. Ilyen például a katalitikus szintézis, a környezeti technológiák, a hulladékújrahasznosítás, a műszeres analitika, a levegőkémia, a limnológia. E kutató-fejlesztő munka szorosan kapcsolódik doktori iskoláinkhoz, ahol a tehetséges hallgatók a diploma megszerzése után elmélyülhetnek alapkutatáshoz vagy ipari feladatok megoldásához kapcsolódó témák kidolgozásában.

A Mérnöki Karon végzettek után folyamatosan érdeklődő vállalatok, intézmények véleménye valamint az elhelyezkedési adatok tanúsága szerint a munkáltatók igénylik a Kar által képzett szakembereket. Számos – köztük a nemzetgazdaságban jelentős szerepet játszó – vállalattal alakítottunk ki rendszeres, széleskörű együttműködést, ami nemcsak a kutatásra, hanem az oktatásra is kiterjed. Vállalati szakemberek oktatnak, vizsgáztatnak Karunkon, üzemek fogadják diákjainkat szakmai gyakorlatokon. Ipari, alapítványi ösztöndíjakkal támogatják tehetséges nappali tagozatos hallgatóinkat és doktoranduszainkat. E kapcsolatok elősegítik, hogy a Kar a munkaerőpiac mindenkori igényeinek megfelelően úgy alakítsa képzését, hogy az itt szerezett diplomák jó elhelyezkedési lehetőséget biztosítsanak.

A Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatait bizonyítja, hogy oktatóink közül többen is külföldi egyetemek és konferenciák meghívott előadói, és rendszeres résztvevő különböző projekteknek Külföldi társintézményeink hallgatóinkat is szívesen fogadják, akik így tanulmányaik egy részét külföldön végezhetik.

A társkarokkal közösen olyan szabadon választható tárgyakat is kínálunk, melyek elősegítik – a város és az egyetem gazdag kulturális programjaival együtt –, hogy hallgatóinkból széleskörű általános műveltséggel is rendelkező értelmiségi váljon. Mindehhez hozzájárulnak azok a változatos sportolási lehetőségek, melyeket intézményünk kínál, élve az Egyetem és Veszprém kedvező fekvésével a Bakony és a Balaton közelében.

 

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kurdi Róbert

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Karunkról A Kar rövid története